لغات مشابه
material control : بازرگانى : کنترل مواد

material cost analysis : بازرگانى : تجزيه و تحليل هزينه مواد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: