لغات مشابه
materialism : مال پرستي , ماديت , ماده پرستي , ماده گرائي

materialist : ماده گراي , مال پرست , مادي , ماده گرا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: