لغات مشابه
materials management : بازرگانى : مديريت مواد

materials requirements planning : بازرگانى : برنامه ريزى مواد مورد نياز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: