لغات مشابه
maximum light transmission : علوم مهندسى : انتقال نور حداکثر

maximum likelihood method : معمارى : روش حداکثر درست نمايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی