لغات مشابه
maximum output voltage : علوم مهندسى : ولتاژ خروجى حداکثر

maximum permissible load : علوم مهندسى : بار مجاز حداکثر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: