لغات مشابه
maximum prr ermissible : علوم مهندسى : مجاز حداکثر

maximum recording attachment : علوم مهندسى : دستگاه ضبط کننده حداکثر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: