لغات مشابه
maximum take : حداکثر را

maximum take off weight : علوم هوايى : حداکثر وزن برخاستن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: