لغات مشابه
maximum wavelength : علوم مهندسى : طول موج حداکثر

maximum work : علوم مهندسى : کار حداکثر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: