لغات مشابه
may God : الاهي

may God forgive : نعوذ بالله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: