لغات مشابه
may it please god : اگر خدا بخواهد،اگر خداراپسندايد،انشا الله

may it please your excellency : اگر بنظر جنابعالى خوش ايندباشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: