لغات مشابه
mayflower : (گ.ش ).گل خفچه ،(امر ).خرغوس ،کالباى باتلاقى

mayhap : (م.م ).شايد،ممکن است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: