لغات مشابه
me joomeok : ورزش : مشت چکشى

meaconing : علوم نظامى : گرفتن و رله علايم راديويى براى گيج کردن سيستم ناوبرى دشمن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: