لغات مشابه
meadowlark : (ج.ش ).مرغ اقيانوس امريکا شبيه پرى شاهرخ

meadowsweet : (گ.ش ).ريش بز،اسپيره کوهى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: