لغات مشابه
mealy wings : بالهايى که گويى ارد روى انهاپاشيده اند،بالهاى غباردار

mealymouthed : شيرين زبان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: