لغات مشابه
mean effective pressure : علوم هوايى : فشار موثر متوسط

mean error method : روانشناسى : روش خطاى متوسط

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: