لغات مشابه
mean income : بازرگانى : درامد متوسط

mean line : علوم هوايى : خط ميان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: