لغات مشابه
mean low water neaps (mlwn) : علوم نظامى : ارتفاع متوسط پس رفت اب دريا

mean price : بازرگانى : قيمت متوسط

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: