لغات مشابه
mean radius : معمارى : شعاع ميانه

mean range of the tide : علوم دريايى : ميانگين ارتفاع کشند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: