لغات مشابه
megapode : يکجور مرغ بزرگ پاکه شيوه اش ساختن پشه هاى خاک است

megapolis : زيست شناسى : کلان شهر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: