لغات مشابه
memorialize : برسم يادگار نگاه داشتن ،ياداورى کردن

memorize : از بر کردن , از برکردن , حفظ نمودن , حفظ کردن , حاضر کردن

memorized things : محفوظات

memorizer : از برکننده ،حفظ کننده

memortial : يادگارى ،ياد اور شونده ،تذکارى ،وابسته به حافظه ،هوشى

memory : ياد , حافظه , خاطر

memory access time : مدت دستيابى به حافظه

memory address register : کامپيوتر : ثبات نشانى حافظه

memory address space : کامپيوتر : فضاى نشانى حافظه

memory addressing mode : کامپيوتر : باب ادرس دهى حافظه

memory afterimage : روانشناسى : رد تصوير ياد

memory allocation : کامپيوتر : اختصاص حافظه

memory bandwidth : کامپيوتر : پهناى باند حافظه

memory bank : کامپيوتر : بانک حافظه

memory cache : کامپيوتر : حافظه پنهان

memory capacity : گنجايش حافظه

memory cell : کامپيوتر : سلول حافظه

memory chip : کامپيوتر : تراشه حافظه

memory controller gate array : کامپيوتر : ارايه درگاه کنترل حافظه

memory data register : کامپيوتر : ثبات داده حافظه

memory drum : روانشناسى : گردونه ياد

memory for digits : روانشناسى : حافظه عددى

memory guard : نگهبان حافظه

memory hierarchy : کامپيوتر : سلسله مراتب حافظه

memory illusion : روانشناسى : خطاى ياد

memory image : روانشناسى : تصوير ياد

memory management : کامپيوتر : مديريت حافظه

memory management program : کامپيوتر : برنامه مديريت حافظه

memory map : نگاشت حافظه

memory mapped i/o : کامپيوتر : ورودى - خروجى نگاشت حافظه

memory mapped video : کامپيوتر : نگاشت صفحه حافظه به فضايى در حافظه

memory moard : کامپيوتر : برد حافظه

memory port : کامپيوتر : درگاه حافظه

memory register : کامپيوتر : ثبات حافظه

memory resident program : کامپيوتر : برنامه مقيم در حافظه

memory snapshot : تصوير لحظه اى حافظه

memory sniffing : کامپيوتر : ازمايش مداوم حافظه به هنگام پردازش

memory span : روانشناسى : فراخناى ياد

memory trace : روانشناسى : رد ياد

memory word : کامپيوتر : کلمه حافظه

memory work : حفظي

memotial festival : عيد يا جشن يادگارى روز يادگارى

men : مردها , جنس ذکور

men affifty and above : مردان پنجاه ساله به بالا

men of intellgence : مردم باهوش ،دانشمندان ،مردم باطلاع

men of light and leading : مردانى که بواسطه قوه رهنمايى صاحب نفوذ ميشوند

men of old : پيشينيان ،قدما،پيران

men of place : صاحبان مقام يا منصب

men of position : صاحبان مقام

men of property : ملک داران ،صاحبان املاک

men of that stamp : اين قبيل مردان

men of the d. : مردان وقت

men eater : مردمخوار

Menace : تهدید ، خطر

Menace : تهدید ، خطر

menace : چشم زهره گرفتن , چشم زهره رفتن

menacingly : تهديد کنان ،از روى تهديد

menad : ( )maenad(مذهب يونان )حورى زيبايى که ملازم ديونيسوس بوده ،زن باده گسار

menage : مديريت ،مسئوليت ،خانه دارى ،خانواده

menagerie : نمايشگاه جانوران ،جايگاه دام ودد،دامگاه

menarche : روانشناسى : نخستين قاعدگى

mend : بندزدن

mend the painting (to) : معمارى : رواندود کردن با رنگ

mendacious : دروغگو،کاذب

mendaciously : دروغى ،کاذبانه

mendelian laws : روانشناسى : قوانين مندل

mender : تعميرکننده ،اصلاح کننده

mendiant : )mendicant(گدا،درويش ،دربدر،سائل ،گدايى کننده

mendicancy : گدائى ،درويشى

mendicant : )mendiant(گدا،درويش ،دربدر،سائل ،گدايى کننده

Mendoza : مندوزا

menes : منس - مِنِس فرعونی از دوره آغازین دودمانی مصر بود که گمان می‌رود بنیان‌گذار دودمان نخست پادشاهی مصر باستان در ۳۱۵۰ پیش از میلاد باشد. اینکه منس در اصل چه کسی بوده موضوعی است که هم اکنون نیز در میان مصرشناسان بحث می‌شود.

Menfis : منفيس

menhir : سنگ تاريخى بلندوراست که در افريقاو اروپايافت ميشود

menial : نوکر مابانه

menially : از روى پستى ،نوکر وار

meningeal : وابسته به شامه مخ ،پاشامى

meninges : پاشام

meningioma : روانشناسى : غده پرده هاى مغزى

meningitic : مبتلا به مننژيت

meningitis : مننژيت

meninx : پاشام مغز،شامه مخ ،غشا دماغى

meniscus lens : نجوم : عدسى هلالى

mennonite : فرقه اى از مسيحيان مخالف تعميد

menology : سالنماى جشنها و سوگوارهاى مذهبى

menopause : يائسگي , ايست طمث , يائسه , سن ياس

menorah : شمعدانى که در کشتى هاى جنگى يهود بکار ميرفته

menorrhagia : (تش ).خونريزى رحم ،ازدياد خون در قاعدگى ،نزف الدم رحم

mensa : نجوم : ميز

mensal : سفرهاي

mensal conversation : گفتگوى سر ميز

mense : مزين ساختن

menses : قاعدگي زنان

menshevik : عضو حزب سوسيال دمکرات روسيه

mensicus : روانشناسى : عدسى کاو - کوژ

menstrual : وابسته به قاعده گى

menstruate : طمث شدن , قاعده , قاعده شدن , حيض شدن

menstruating : حائضه

menstruation : قاعدگي زنان , حيض , طمث

menstruous : دشتان

menstruum : محلل ،گدازنده

mensurability : قابليت اندازه گيرى ،پيمايش پذيرى

mensurable : قابل پيمايش واندازه گيرى ،پيمودنى

mensurement : اندازه گيري

mentagra : داء الذقن

mental : مغزي , رواني , فکري , دماغي , هوشي , ذهني , زنخي

mental a : ديوانگى ،جنون

mental ability : استداد فکري

mental abnormality : قانون ـ فقه : اختلال مشاعر

mental analysis : روانشناسى : تحليل ذهنى

mental conflict : روانشناسى : تعارض روانى

mental confusion : روانشناسى : گم گشتگى ذهنى

mental defect : روانشناسى : نقص عقلى

mental defectives : قانون ـ فقه : اختلال حواس

mental derangement : روانشناسى : اشفتگى روانى

mental deterioration : روانشناسى : تباهى عقلى

mental development : رشد فکري

mental discipline : روانشناسى : پرورش ذهنى

mental disease : روانشناسى : بيمارى روانى

mental disorder : اختلال فکري

mental disturbance : دغدغه خاطر

mental economy : بازرگانى : اقتصاد روانى

mental element of crime : قانون ـ فقه : عنصر روانى جرم

mental examination : روانشناسى : معاينه روانى

mental faculties : قوى ذهنى

mental faculty : روانشناسى : قوه ذهنى

mental function : روانشناسى : کارکرد ذهنى

mental hospital : بيمارستان رواني , تيمارستان

mental hygiene : روانشناسى : بهداشت روانى

mental image : روانشناسى : تصوير ذهنى

mental incapacity : قانون ـ فقه : سفه

mental measurement : روانشناسى : اندازه گيرى روانى

mental pabulum : قوت دهنى

mental perception : ادراک ،درک ،دريافت

mental perceptions : ادراک ذهني

mental powers : نيروي دماغي

mental process : روانشناسى : فرايند ذهنى

mental reservation : خود دارى از ذکر مطلبى( باداشتن توجه ذهنى نسبت به ان)

mental set : روانشناسى : امايه ذهنى

mental status : روانشناسى : وضع روانى

mental structure : روانشناسى : ساخت ذهنى

mental test : روانشناسى : ازمون روانى

mental topography : روانشناسى : مکان نگارى ذهن

mental work : روانشناسى : کار فکرى

mentalism : روانشناسى : ذهن گرايى

mentalistic : روانشناسى : ذهن گرايانه

mentality : قوه ذهني , طرز فکر

mentally : فکرا

mentally abnormal : قانون ـ فقه : مختل المشاعر

mentally challenged : رواني , مخبط

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و ابعاد آن
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق یائسگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودافشاسازی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنای زندگی