لغات مشابه
memorizer : از برکننده ،حفظ کننده

memortial : يادگارى ،ياد اور شونده ،تذکارى ،وابسته به حافظه ،هوشى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: