لغات مشابه
merinv : مرينوس

merism : تکرار متشابهات ،(بديع )بيان مطلبى کلى با ذکر وقياس مخالف

merit : شايستگي داشتن , شايسته بودن , سزاواري , استحقاق , استحقاق داشتن , حسب

Merit : شایستگی

Merit : شایستگی

merit badge : نشانه هنر

merit rating : روانشناسى : درجه بندى شايستگى

merit system : روانشناسى : نظام شايستگى نگر

meritoriously : از روى شايستگى ،با داشتن استحقاق ،بطور سزاوار

meritoriousness : شايستگى ،سزاوارى ،لياقت ،استحقاق

merits : محسنات

merkel corpuscle : روانشناسى : دانه مرکل

merle : ترقه ،توکا

merlin : ترمتاي

merlon : شرفه ،جرز،ميان دو تير کش

mermaid : پري دريايي

merman : مردماهى( افسانه يونان )مخلوق نيمه ماهى ونيمه مرد

merrill palmer scales : روانشناسى : مقياسهاى مريل - پامر

merrily : باخوشى ،از روى نشاط

merriment : ابراز شادى ،نشاط

merriness : خوشى ،شادمانى

merry : شاد کام , شنگ , شاد دل

merry andrew : دلقک ،مقلد

merry as a grig : خوش ،سرزنده

merry dances : سپيده دم ،فجر،سرخى شفق ،نام الهه بامداد

merry go round : چرخ گردان

merry making : خوشى ،شادمانى ،عيش ،خوش

merry thought : جناغ مرغ

merrymaker : عياش

merrymaking : شادمانى

merrythought : (انگليس )جناغ ،استخوان جناغ

Mersedeh : مرسده

Mersin : مريخي

mertis of the case : قانون ـ فقه : ماهيت دعوى

Merv : مرو

Mervian : مروزي

merycism : روانشناسى : نشخوار

mesa : تپه ،قله پهنى که داراى شيب تندى است ،رنگ بلوطى

mesail : ميانى ،بطرف وسط

mesalliance : پيوند ناجور،ازدواج با زير دستان

mesarch : (ج.ش ).زيست کننده درناحيه مرطوب( مثل سرخسها)

mescal : (گ.ش ).کاکتوس ساقه گرد

mesdames : (جمع )بانوان ،خانمها

mesdemoiselles : (جمع )دخترخانمها،مادموازلها

meseems : چنين بنظرم ميرسد،بنظرم

mesenteric : وابسته به روده بند،حاويه اى ،مانند روده بند،حاويه دار

mesenterical : وابسته به روده بند،مانند روده بند،حاويه دار

mesenterical tuberculosis : خنازير شکمى

mesenteritis : اماس روده بند،ورم حاويه

mesentery : روده بند

mesghal : مثقآال

mesh aperture : علوم مهندسى : روزنه شبکه

mesh connection : الکترونيک : اتصال تورى

mesh iron : معمارى : اهن مشبک

mesh reinforcement : معمارى : ارماتور مشبک فلزى

mesh work : علوم مهندسى : شبکه

meshed : تنيده , مشهد

Meshia : مشيا

Meshkin : مشکين

meshwork : کارهاي مشبک , شبکه کاري

meshy : مشبک

mesial : ميانى ،اوسط

mesic : نمناک ،مرطوب ،نيازمند به رطوبت

mesmeric : مربوط بخواب مصنوعى ،درحالت خواب مغناطيسى ،گيرنده ،جاذب

mesmerist : متخصص علم هيپنوتيزم ،خواب کن

mesmerize : هيپنوتيزم کردن ،هيپنوتيزم شدن

mesne : ميانه ،ميانى ،متوسط

mesne process : قانون ـ فقه : مراحل مختلفه و احکام و قرارهاى مختلف دادگاه تا پيش از دستور اجرا

meso form : شيمى : شکل مزو

mesocarp : (گ.ش ).قشر ميانى غلاف ميوه ،ميان بر

mesocline : علوم هوايى : لايه فوقانى مزوسفر

mesogaster : پرده اى که معده رابديوارعقبى شکم مى پيوند د،معده بند،ناحيه ناف

mesology : زيست شناسى : فرابوم شناسى

mesomer : شيمى : مزومر

mesomerism : شيمى : رزونانس

mesomorph : روانشناسى : ستبرتن

mesomorphy : روانشناسى : ستبرتنى

meson capture : شيمى : ربايش مزون

mesopause : علوم هوايى : مزوپوز

mesophyll : بافت درونى برگ

mesopic vision : روانشناسى : ديد ميانه

mesoplast : هسته ياخته

Mesopotamia : بين النهرين

mesopotamian : بين النهرينى

mesosomatic : روانشناسى : ميانه تن

mesothorax : ميان سيه

mesozoic era : معمارى : دوران دوم زمين شناسى

mespot : بين النهرين ،عراق

mesquite : (گ.ش ).کهور

mess hall : سالن غذا خورى سرباز خانه

mess jacket : ژاکت تنگ وکوتاه مردانه

mess president : علوم دريايى : رئيس باشگاه

mess up : ناجور کردن

mess tin : يغلاوى

message : پيام , پيغام

message center : علوم نظامى : مرکز پيام

message feedback : بازخورد پيام

message header : کامپيوتر : سرپيام

message heading : عنوان پيام

message line : علوم مهندسى : خط مخابره

message precedence : علوم نظامى : ارجحيت ارسال پيام

message queuing : کامپيوتر : صف بندى پيام

message source : منشاء پيام

message switching center : کامپيوتر : مرکز گزينش پيام

messaging : دلاکي

messaline : پارچه نرم ولطيف ابريشمى ،ابريشمى ،زرق وبرق دار

messan : سگ پر سر وصدا،ادم پر سر وصدا

messenger : رسول , چاپار , فرستاده , بشير , پيام آور , پيک , پيغامبر , پيغام آور

messenger 1 : علوم دريايى : پيک

messenger 2 : علوم دريايى : طناب رابط

messenger of god : قانون ـ فقه : رسول الله

messenger of good news : مژده دهنده

messenger stakes : ورزش : مسابقه يک مايلى اسبهاى 3 ساله

messenger wire : الکترونيک : سيم حامل

messengers : رسل

Messiah : مسيح

messiahship : مسيحايى

messianic : وابسته به ( انتظار ) مسيح

messias : = Messiah

messieurs : اقايان ،حضرات

messiness : شلوغي

messir catalogue : نجوم : فهرست مسيه

messman : علوم دريايى : پيشخدمت

messmate : هم سفره , همخوراک

messrs : اقايان( مخفف کلمه)messieurs

messuage : (حقوق )خانه وحياط ومتعلقات ان

messy : شلخته , ريخت و پاش , نا مرتب , شلوغ , نامرتب , شلوغ کار , آشفته ونامرتب , بهم خورده

messy hair : زلف پريشان

mesterpiece : کار استادانه

mestiza : ور رگه ،کسيکه زاده اسپانيولى و هندى و امريکايى باشد

mestizo : کسيکه زاده اسپتنيولى و هندى و امريکايى باشد،دورگه

met : زمان ماضى واسم مفعول فعلmeet

meta director : شيمى : هدايت کننده به موقعيت متا

meta knowledge : کامپيوتر : اگاهى غيرنمادين

meta metalanguage : کامپيوتر : ماوراء فوق زبان

meta position : شيمى : محل متا

metabasis : گريز،انحراف ،انتقال

metabolic reaction : شيمى : واکنش سوخت و سازى

metabolical : سوخت وسازى ،مربوط به متابوليزم

metabolism : سوخت و ساز , متابوليزم

metabolize : دگرگون کردن از طريق متابوليزم

metacarpus : مشط دست

metacharacter : کامپيوتر : فوق کاراکتر

metachromatism : تغيير رنگ ،دگرگونى رنگ

metachronism : لغزش تاريخى ،اشتباه تاريخى

metachrosis : قوه تغيير رنگ باختيار

metacompilation : فوق همگردانى

metaerg : روانشناسى : صفت محيط زاد

metagalaxy : (نج ).ماوراى کهکشان

metage : اندازه گيرى بارزغال سنگ و مانند ان ،حق سنجش ،قپاندارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت زخم معده و اثنی عشر
پاورپوینت سردر باغ ملی تهران
پاورپوینت سركه
پاورپوینت سقط جنین در تاریخ مذهب و باورها و قانون
سلامتی و ایمنی شیر و کنترل کیفیت آن
پاورپوینت سمینار شیر سویا
روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی
پاورپوینت سمینار تسمه
پاورپوینت سنجش از دور در كشاورزی
تحقیق کشاورزی با عنوان کشت هیدروپونیک
اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد
پاورپوینت ارتباط
پاورپوینت لزوم تجدید نظر درسیاستهای جمعیتی ایران
پاورپوینت گزارش جامع از مجتمع مس سرچشمه
پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM
"پاورپوینت کشاورزی با عنوان کاشت، داشت و برداشت پنبه"
پاورپوینت کشاورزی با عنوان کودآبیاری
پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات
پاورپوینت قالب های شعر فارسی