لغات مشابه
Merit : شایستگی

Merit : شایستگی

merit badge : نشانه هنر

merit rating : روانشناسى : درجه بندى شايستگى

merit system : روانشناسى : نظام شايستگى نگر

meritoriously : از روى شايستگى ،با داشتن استحقاق ،بطور سزاوار

meritoriousness : شايستگى ،سزاوارى ،لياقت ،استحقاق

merits : محسنات

merkel corpuscle : روانشناسى : دانه مرکل

merle : ترقه ،توکا

merlin : ترمتاي

merlon : شرفه ،جرز،ميان دو تير کش

mermaid : پري دريايي

merman : مردماهى( افسانه يونان )مخلوق نيمه ماهى ونيمه مرد

merrill palmer scales : روانشناسى : مقياسهاى مريل - پامر

merrily : باخوشى ،از روى نشاط

merriment : ابراز شادى ،نشاط

merriness : خوشى ،شادمانى

merry : شاد کام , شنگ , شاد دل

merry andrew : دلقک ،مقلد

merry as a grig : خوش ،سرزنده

merry dances : سپيده دم ،فجر،سرخى شفق ،نام الهه بامداد

merry go round : چرخ گردان

merry making : خوشى ،شادمانى ،عيش ،خوش

merry thought : جناغ مرغ

merrymaker : عياش

merrymaking : شادمانى

merrythought : (انگليس )جناغ ،استخوان جناغ

Mersedeh : مرسده

Mersin : مريخي

mertis of the case : قانون ـ فقه : ماهيت دعوى

Merv : مرو

Mervian : مروزي

merycism : روانشناسى : نشخوار

mesa : تپه ،قله پهنى که داراى شيب تندى است ،رنگ بلوطى

mesail : ميانى ،بطرف وسط

mesalliance : پيوند ناجور،ازدواج با زير دستان

mesarch : (ج.ش ).زيست کننده درناحيه مرطوب( مثل سرخسها)

mescal : (گ.ش ).کاکتوس ساقه گرد

mesdames : (جمع )بانوان ،خانمها

mesdemoiselles : (جمع )دخترخانمها،مادموازلها

meseems : چنين بنظرم ميرسد،بنظرم

mesenteric : وابسته به روده بند،حاويه اى ،مانند روده بند،حاويه دار

mesenterical : وابسته به روده بند،مانند روده بند،حاويه دار

mesenterical tuberculosis : خنازير شکمى

mesenteritis : اماس روده بند،ورم حاويه

mesentery : روده بند

mesghal : مثقآال

mesh aperture : علوم مهندسى : روزنه شبکه

mesh connection : الکترونيک : اتصال تورى

mesh iron : معمارى : اهن مشبک

mesh reinforcement : معمارى : ارماتور مشبک فلزى

mesh work : علوم مهندسى : شبکه

meshed : تنيده , مشهد

Meshia : مشيا

Meshkin : مشکين

meshwork : کارهاي مشبک , شبکه کاري

meshy : مشبک

mesial : ميانى ،اوسط

mesic : نمناک ،مرطوب ،نيازمند به رطوبت

mesmeric : مربوط بخواب مصنوعى ،درحالت خواب مغناطيسى ،گيرنده ،جاذب

mesmerist : متخصص علم هيپنوتيزم ،خواب کن

mesmerize : هيپنوتيزم کردن ،هيپنوتيزم شدن

mesne : ميانه ،ميانى ،متوسط

mesne process : قانون ـ فقه : مراحل مختلفه و احکام و قرارهاى مختلف دادگاه تا پيش از دستور اجرا

meso form : شيمى : شکل مزو

mesocarp : (گ.ش ).قشر ميانى غلاف ميوه ،ميان بر

mesocline : علوم هوايى : لايه فوقانى مزوسفر

mesogaster : پرده اى که معده رابديوارعقبى شکم مى پيوند د،معده بند،ناحيه ناف

mesology : زيست شناسى : فرابوم شناسى

mesomer : شيمى : مزومر

mesomerism : شيمى : رزونانس

mesomorph : روانشناسى : ستبرتن

mesomorphy : روانشناسى : ستبرتنى

meson capture : شيمى : ربايش مزون

mesopause : علوم هوايى : مزوپوز

mesophyll : بافت درونى برگ

mesopic vision : روانشناسى : ديد ميانه

mesoplast : هسته ياخته

Mesopotamia : بين النهرين

mesopotamian : بين النهرينى

mesosomatic : روانشناسى : ميانه تن

mesothorax : ميان سيه

mesozoic era : معمارى : دوران دوم زمين شناسى

mespot : بين النهرين ،عراق

mesquite : (گ.ش ).کهور

mess hall : سالن غذا خورى سرباز خانه

mess jacket : ژاکت تنگ وکوتاه مردانه

mess president : علوم دريايى : رئيس باشگاه

mess up : ناجور کردن

mess tin : يغلاوى

message : پيام , پيغام

message center : علوم نظامى : مرکز پيام

message feedback : بازخورد پيام

message header : کامپيوتر : سرپيام

message heading : عنوان پيام

message line : علوم مهندسى : خط مخابره

message precedence : علوم نظامى : ارجحيت ارسال پيام

message queuing : کامپيوتر : صف بندى پيام

message source : منشاء پيام

message switching center : کامپيوتر : مرکز گزينش پيام

messaging : دلاکي

messaline : پارچه نرم ولطيف ابريشمى ،ابريشمى ،زرق وبرق دار

messan : سگ پر سر وصدا،ادم پر سر وصدا

messenger : رسول , چاپار , فرستاده , بشير , پيام آور , پيک , پيغامبر , پيغام آور

messenger 1 : علوم دريايى : پيک

messenger 2 : علوم دريايى : طناب رابط

messenger of god : قانون ـ فقه : رسول الله

messenger of good news : مژده دهنده

messenger stakes : ورزش : مسابقه يک مايلى اسبهاى 3 ساله

messenger wire : الکترونيک : سيم حامل

messengers : رسل

Messiah : مسيح

messiahship : مسيحايى

messianic : وابسته به ( انتظار ) مسيح

messias : = Messiah

messieurs : اقايان ،حضرات

messiness : شلوغي

messir catalogue : نجوم : فهرست مسيه

messman : علوم دريايى : پيشخدمت

messmate : هم سفره , همخوراک

messrs : اقايان( مخفف کلمه)messieurs

messuage : (حقوق )خانه وحياط ومتعلقات ان

messy : شلخته , ريخت و پاش , نا مرتب , شلوغ , نامرتب , شلوغ کار , آشفته ونامرتب , بهم خورده

messy hair : زلف پريشان

mesterpiece : کار استادانه

mestiza : ور رگه ،کسيکه زاده اسپانيولى و هندى و امريکايى باشد

mestizo : کسيکه زاده اسپتنيولى و هندى و امريکايى باشد،دورگه

met : زمان ماضى واسم مفعول فعلmeet

meta director : شيمى : هدايت کننده به موقعيت متا

meta knowledge : کامپيوتر : اگاهى غيرنمادين

meta metalanguage : کامپيوتر : ماوراء فوق زبان

meta position : شيمى : محل متا

metabasis : گريز،انحراف ،انتقال

metabolic reaction : شيمى : واکنش سوخت و سازى

metabolical : سوخت وسازى ،مربوط به متابوليزم

metabolism : سوخت و ساز , متابوليزم

metabolize : دگرگون کردن از طريق متابوليزم

metacarpus : مشط دست

metacharacter : کامپيوتر : فوق کاراکتر

metachromatism : تغيير رنگ ،دگرگونى رنگ

metachronism : لغزش تاريخى ،اشتباه تاريخى

metachrosis : قوه تغيير رنگ باختيار

metacompilation : فوق همگردانى

metaerg : روانشناسى : صفت محيط زاد

metagalaxy : (نج ).ماوراى کهکشان

metage : اندازه گيرى بارزغال سنگ و مانند ان ،حق سنجش ،قپاندارى

metagenesis : (ز.ش ).تناوب توليد،تناوب نسل ها

metagnostic : ندانستى ،مافوق علم بشر

metagnosticism : عقيده باينکه اثبات هستى خدا از گنجايش علم بشر بيرون است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1