لغات مشابه
mesh aperture : علوم مهندسى : روزنه شبکه

mesh connection : الکترونيک : اتصال تورى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: