لغات مشابه
mesh iron : معمارى : اهن مشبک

mesh reinforcement : معمارى : ارماتور مشبک فلزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: