لغات مشابه
meson capture : شيمى : ربايش مزون

mesopause : علوم هوايى : مزوپوز

mesophyll : بافت درونى برگ

mesopic vision : روانشناسى : ديد ميانه

mesoplast : هسته ياخته

Mesopotamia : بين النهرين

mesopotamian : بين النهرينى

mesosomatic : روانشناسى : ميانه تن

mesothorax : ميان سيه

mesozoic era : معمارى : دوران دوم زمين شناسى

mespot : بين النهرين ،عراق

mesquite : (گ.ش ).کهور

mess hall : سالن غذا خورى سرباز خانه

mess jacket : ژاکت تنگ وکوتاه مردانه

mess president : علوم دريايى : رئيس باشگاه

mess up : ناجور کردن

mess tin : يغلاوى

message : پيام , پيغام

message center : علوم نظامى : مرکز پيام

message feedback : بازخورد پيام

message header : کامپيوتر : سرپيام

message heading : عنوان پيام

message line : علوم مهندسى : خط مخابره

message precedence : علوم نظامى : ارجحيت ارسال پيام

message queuing : کامپيوتر : صف بندى پيام

message source : منشاء پيام

message switching center : کامپيوتر : مرکز گزينش پيام

messaging : دلاکي

messaline : پارچه نرم ولطيف ابريشمى ،ابريشمى ،زرق وبرق دار

messan : سگ پر سر وصدا،ادم پر سر وصدا

messenger : رسول , چاپار , فرستاده , بشير , پيام آور , پيک , پيغامبر , پيغام آور

messenger 1 : علوم دريايى : پيک

messenger 2 : علوم دريايى : طناب رابط

messenger of god : قانون ـ فقه : رسول الله

messenger of good news : مژده دهنده

messenger stakes : ورزش : مسابقه يک مايلى اسبهاى 3 ساله

messenger wire : الکترونيک : سيم حامل

messengers : رسل

Messiah : مسيح

messiahship : مسيحايى

messianic : وابسته به ( انتظار ) مسيح

messias : = Messiah

messieurs : اقايان ،حضرات

messiness : شلوغي

messir catalogue : نجوم : فهرست مسيه

messman : علوم دريايى : پيشخدمت

messmate : هم سفره , همخوراک

messrs : اقايان( مخفف کلمه)messieurs

messuage : (حقوق )خانه وحياط ومتعلقات ان

messy : شلخته , ريخت و پاش , نا مرتب , شلوغ , نامرتب , شلوغ کار , آشفته ونامرتب , بهم خورده

messy hair : زلف پريشان

mesterpiece : کار استادانه

mestiza : ور رگه ،کسيکه زاده اسپانيولى و هندى و امريکايى باشد

mestizo : کسيکه زاده اسپتنيولى و هندى و امريکايى باشد،دورگه

met : زمان ماضى واسم مفعول فعلmeet

meta director : شيمى : هدايت کننده به موقعيت متا

meta knowledge : کامپيوتر : اگاهى غيرنمادين

meta metalanguage : کامپيوتر : ماوراء فوق زبان

meta position : شيمى : محل متا

metabasis : گريز،انحراف ،انتقال

metabolic reaction : شيمى : واکنش سوخت و سازى

metabolical : سوخت وسازى ،مربوط به متابوليزم

metabolism : سوخت و ساز , متابوليزم

metabolize : دگرگون کردن از طريق متابوليزم

metacarpus : مشط دست

metacharacter : کامپيوتر : فوق کاراکتر

metachromatism : تغيير رنگ ،دگرگونى رنگ

metachronism : لغزش تاريخى ،اشتباه تاريخى

metachrosis : قوه تغيير رنگ باختيار

metacompilation : فوق همگردانى

metaerg : روانشناسى : صفت محيط زاد

metagalaxy : (نج ).ماوراى کهکشان

metage : اندازه گيرى بارزغال سنگ و مانند ان ،حق سنجش ،قپاندارى

metagenesis : (ز.ش ).تناوب توليد،تناوب نسل ها

metagnostic : ندانستى ،مافوق علم بشر

metagnosticism : عقيده باينکه اثبات هستى خدا از گنجايش علم بشر بيرون است

metagnostics : فلسفه ماورا

metal : فلزي , آهني , فلز , آهن دار

metal alloy : علوم مهندسى : الياژ فلز

metal bath : شيمى : حمام فلز

metal carbide : علوم مهندسى : کاربيد فلز

metal carbonyl : شيمى : فلز کربونيلها

metal casting : علوم مهندسى : ريخته گرى فلز

metal coat : علوم مهندسى : روکش فلزى

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

metal spraying process : علوم مهندسى : فرايند پاشش فلز

metal stamping : علوم مهندسى : قالب گيرى فلزى

metal working : معمارى : فلزکارى

metal cone tube : الکترونيک : لامپ مخروطى فلزى

metal covered : روئين تن

metal cutting bandsaw : علوم مهندسى : تيغ اره فلز بر

metal cutting element : علوم مهندسى : عنصر براده بردارى

metal cutting machine : علوم مهندسى : دستگاه براده بردارى

metal cutting machine tool : علوم مهندسى : ماشين ابزار براده بردارى

metal cutting saw : علوم مهندسى : اره فلزى

metal cutting tool : علوم مهندسى : ماشين ابزار

metal planting : علوم مهندسى : روکش کارى فلزى

metal working industry : علوم مهندسى : صنعت فلزکارى

metalation : شيمى : فلز دار کردن

metalic arch welding : عمران : جوش قوسى فلزى

metalimnion : زيست شناسى : اب ميانين

metalize : )metallize(جوشکارى برقى کردن ،بافلز کار کردن ،فلز کردن

metalled road : علوم نظامى : جاده شوسه يا اسفالته سرد

metallic : روئين

metallic arc : الکترونيک : قوس فلزى

metallic bond : شيمى : پيوند فلزى

metallic circuit : الکترونيک : مدار فلزى

metallic currency : پول فلزى ،پول مسکوک

metallic electrode : شيمى : الکترود فلزى

metallic filament : الکترونيک : افروزه فلزى

metallic luster : شيمى : جلاى فلزى

metallic lustre : برق فلز،جلاى فلز

metallic oxide semiconductor : کامپيوتر : نيمه هادى اکسيد فلزى

metallic paints : شيمى : رنگهاى فلزى

metallic soap : شيمى : صابون فلزى

metalliferous : فلزدار

metalliform : فلز مانند

metalline : فلزى اغشته به نمک فلزات

metalliod : فلز نما،شبه فلز

metallist : طرفدارپول فلزى يا مسکوک ،کارگرفلزات ،فلز نمايش

metallize : فلز کردن , بافلز کار کردن

metallized resistor : الکترونيک : مقاومت فلزپوش

metallizo : فلزى کردن

metallogical engineer : علوم مهندسى : مهندس متالوژى

metallographer : فلز شناس

metallography : فلز شناسي

metalloid : فلز مانند , شبه فلز

metallophonia : روانشناسى : صداى زنگدار

metallurgic : وابسته بفن استخراج و قال کردن فلزات

metallurgic cement : معمارى : سيمان اهن گدازى

metallurgical plant : علوم مهندسى : کارخانه ذوب اهن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

"130 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد (( دکتر روستا ، ونوس و ابراهیمی ))"
500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی
70 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت عمومی الوانی
100 نکته مهم کنکوری کتاب2000 تست اقتصاد خرد دکتر محسن نظری
کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان
"نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی"
کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (( دکتر سید حسین ابطحی ))
کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان ))
نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت اسلامی (( دکتر سید علی اکبر افجه ای )) + نمودار درختی
خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن تألیف دکتر لطف الله فروزنده و علی اکبر جوکار + نمودار درختی
اصول مهندسی برق
آموزش طراحی و مدلسازی شمع بتنی در نرم افزار sap2000
فایل آموزشی محاسبات پایدارسازی گود به روش نیلینگ وانکرینگ
بررسی عوامل موثر در ایجاد سازمان های یادگیرنده
فرم برنامه عملیاتی
فرم خام برنامه عملیاتی
نمونه قرار داد تعمیر و بازسازی
مدیریت بحران بیمارستان
فرم اطلاعات محاسباتی قیمت تمام شده