لغات مشابه
mesopause : علوم هوايى : مزوپوز

mesophyll : بافت درونى برگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: