لغات مشابه
meteorological datum plane : علوم نظامى : ايستگاه مبناى هواسنجى

meteorological message : علوم نظامى : پيام هواسنجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: