لغات مشابه
meter rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز دستگاه اندازه گيرى

meter rule : ورزش : مقررات مربوط به ساختن قايقهاى بادى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: