لغات مشابه
method for turning the steps : معمارى : روش دور دادن پلکان

method of constants : روانشناسى : روش محرکهاى ثابت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: