لغات مشابه
method of equal appearing intervals : روانشناسى : روش فاصله هاى يکسان نما

method of limits : روانشناسى : روش کرانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: