لغات مشابه
meticulosity : دقت بسيار،وسواس در دقت

meticulous : خيلي دقيق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: