لغات مشابه
metonymical : کنايه اى ،داراى صنعتى که انرا metonymگويند

metopic : جبينى ،وابسته به پيشانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: