لغات مشابه
metric horsepower : معمارى : اسب بخار متريک

metric hundredweight : واحد وزنى برابر ¹ 5کيلو گرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: