لغات مشابه
metric waves : الکترونيک : موجهاى مترى

metrical : داراى وزن يا بحر،موزون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: