لغات مشابه
metrological : علوم مهندسى : شناخت علم اوزان و مقياسات

metrologist : سنگ و پيمانه شناس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: