لغات مشابه
mezereum : پوست ماذريون که در داروسازى براى اوردن خوى و پيشاب ميدهند

mezzanine : نيم اشکوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: