صفحه اصلی

mezzo soprano
(مو ).ميان صدا،کسى که صدايش ميان soprano و contraltoباشد
کلمات مشابه

mezzotint : )mezzotinto(قلم زنى بطور سايه روشن ،نقاشى سايه روشن کردن

mezzotinto : )mezzotint(قلم زنى بطور سايه روشن ،نقاشى سايه روشن کردن

mfd : الکترونيک : ميکروفاراد

mfm : کامپيوتر : ثبت تلفيق بسامد اصلاحى

mh : الکترونيک : ميلى هنرى

معنی mezzo soprano به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود سمینار ورقه های تقویتی FRP در قاب های بتنی
دانلود پروپوزال بررسی عددی و میدانی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل چند دهانه
دانلود استانداردهای اعتباربخشی JCI
دانلود مطالعات و استانداردهای هتل