صفحه اصلی

mezzotint
)mezzotinto(قلم زنى بطور سايه روشن ،نقاشى سايه روشن کردن
کلمات مشابه

mezzotinto : )mezzotint(قلم زنى بطور سايه روشن ،نقاشى سايه روشن کردن

mfd : الکترونيک : ميکروفاراد

mfm : کامپيوتر : ثبت تلفيق بسامد اصلاحى

mh : الکترونيک : ميلى هنرى

mho : الکترونيک : مهو

معنی mezzotint به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود آنچه باید یک مهندس ناظر بداند!
دانلود مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش (سال 92 )
دانلود مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش (سال 92 )
دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی