لغات مشابه
Michael : مايکل , فرشته اعظم

michael addition reaction : شيمى : واکنش افزايشى مايکل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: