لغات مشابه
micro controller : کامپيوتر : ريز کنترل کننده

micro dynamic model : بازرگانى : الگوى خرد پويا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: