لغات مشابه
midnight sun : (در قطب ها )خورشيد بالاى افق در نيمه شب تابستان

midnoon : بعد از ظهر

midpoint rule : قاعده نقطه ميانى

midrange : روانشناسى : ميان دامنه

midrash : تفسير کتاب مقدس يهود

midrib : رگ ميان برگ ،خط يا برامدگى حد فاصل

midriff : مربوط به قسمت پايين سينه ،(تش ).حجاب حاجز،تيغه ،قسمت پايين سينه

midsection : ميان بخش

midship : ميان کشتى يا کرجى ،وسطکشتى يا کرجى ،واقع در ميان کشتى

midshipman : ناو آموز

midships : در ميان کشتى

midst : قسمت وسط , بحبوحه , در وسط

midstream : وسط نهر

midsummer : نيمه تابستان ،چله تابستان

midsummer day : جشن 24 ژوئن

midway : وسط مسير

midweek : ميان هفته ،چهارشنبه

midwife : ماما , ماماچه

midwifery : مامايي

midwinter : وسط زمستان ،چله زمستان ،انقلاب زمستانى

midyear : امتحان نيمه سال

mien : سيما،وضع ،قيافه ،ظاهر

miff : زودرنج ،رنجش ،کدورت ،قهر کردن ،رنجيدن ،پژمرده شدن

miffy : زود رنج ،زود پژمرده شدنى

MiG : ميگ

might : ممکن بودن

mightily : با توانائى ،بازور

mightiness : توانائى ،عظمت

mighty : توانا , اقويا

mignon : ظريف ،لطيف ،ملوس

mignon delusion : روانشناسى : هذيان مى نيون

mignonette : (گ.ش ).اسپرک ،يکجور گل ميخک ،يکجور تورى ظريف ،سبز مايل به سفيد

migraine : ميگرن

migrant : کوچگر

Migrate : مهاجرت کردن

Migrate : مهاجرت کردن

migrate : کوچ دادن , کوچيدن

migration : کوچ

migration of ions : شيمى : مهاجرت يونها

migrator : کوچنده ،پرنده( مهاجر)

migratory : مهاجرت کننده

Miguel : ميگل

mikado : ميکادو( لقب اپراتور ژاپن)،رنگ زرد مايل به قرمز

mikazuki geri : ورزش : ضربه با هلال کف پا

Mike : مايک

mike Tyson : مايکتايسون

Mikhail : ميکائيل

Mikhail Gorbachev : ميخائيل گوربآچف

Mikle : مايکل

mil gridded oblique : علوم نظامى : عکس مايل شبکه بندى شده به مقياس ميليمى

mil foot : الکترونيک : ميل - پا

milady : زن مديست

milage : سنجش برحسب ميل( چند ميل در ساعت يا در روز)

milanese : ميلانى ،اهل ميلان

milch : دوشا , شيرده , شير دوشيدن

milch cow : گاو شيرده ،کسيکه باسانى ميتوان پول از او در اورد

mild : بدون شدت , ملايم , نرم , معتدل

mild chancre : آتشک

mild sheet steel : علوم مهندسى : فولاد ورق نرم

mild flavoured : ملايم

mild steel ingot block : علوم مهندسى : قالب شمش فولاد نرم

milden : ملايم کردن ،نرم کردن ،ملايم شدن

milderness : ملايمت

mildew : سفيدک زدن , پرمک , زنگ گياهي

mildewy : باد خورده ،کپرک زده ،کپک زده

mildly : نرم نرم

mildness : نرمي

mile : ميل

mile ohm : الکترونيک : مايل - اهم

mileage recorder : علوم مهندسى : کيلومتر شمار

milepost : کيلومتر شمار جاده

miles and miles : ميلها،فرسخهاى بى شمار

miles gloriosus : سرباز لاف زن ومغرور،چاخان

milestone : مرحله برجسته

milfoil : (گ.ش ).بومادران هزار برگ ،هزار برگ)water milfoil(

Milgard : ميلگارد

miliaria : عرق سوز

miliary : ارزني , عرق گزي , عرق گز

milieu therapy : روانشناسى : محيط درمانى

milimetre paper : معمارى : کاغذ ميليمترى

milisecond : کامپيوتر : ميلى ثانيه

militancy : نزاع طلبى ،جنگجويى

militant : جنگ طلب

militantly : جنگجويانه

militarily : از لحاظ نظامى

militarist : ارتش گراي

militarize : جنگ طلب کردن , نظامي کردن

military : نظام , ارتشي , ارتش , جنگي , نظامي , لشکري

military adviser : قانون ـ فقه : مستشار نظامى

military advisor : علوم نظامى : مستشار نظامى

military airport : فرودگاه نظامي

military assistance : علوم نظامى : کمک نظامى

military assistance advisory group (maag : علوم نظامى : هيئت مستشارى نظامى

military attache : وابسته نظامي

military campaign : لشکرکشي

military clock : علوم نظامى : ساعت يا وقت نظامى

military college : دانشکده افسري

military convention : قانون ـ فقه : اتحاد نظامى

military court : قانون ـ فقه : دادگاه نظامى

military crest : علوم نظامى : خط الراس نظامى

military equipment : تجهيزات نظامي

military exercise : تمرين جنگي

military expenditure : قانون ـ فقه : مخارج نظامى

military force : نظامي , نيروي نظامي

military forces : نيروهاي نظامي

military intelligence : علوم نظامى : اطلاعات نظامى

military intervention : علوم نظامى : مداخله نظامى

military occupation : علوم نظامى : اشغال نظامى يک منطقه

military organizer : رزم آرا

military planning process (jf) : علوم دريايى : مراحل طرح ريزى نظامى

military platform : علوم نظامى : سکوى نظامى

military police : (نظ ).دژبان

military police department : دژباني

military policeman : دژبان

military psychology : روانشناسى : روانشناسى نظامى

military resources : علوم نظامى : منابع نظامى

military school : مدرسه نظامي

military service : خدمت نظام , نظام سربازي

military spending : بازرگانى : مخارج نظامى

military strategy : تدبيرجنگي

military symbols : علوم نظامى : علايم قراردادى نظامى

military like : شبهنظامي

militate : جنگيدن ،نبرد کردن ،ستيزه کردن

militiaman : سرباز

milium : دانه( ارزنى)

milk : دوشانيدن , لبنچ , شير , دوشيدن , حلب , شيره گياهي

milk and water : بى مزه

milk fever : لرز شير

milk float : عرابه يا چرخ شير فروشى

milk leg : ورم پاى نوزاد همراه با درد بهنگام زايمان

milk livered : بزدل ،نامرد

milk of human kindness : مهربانى طبيعى بشر

milk of magnesia : مايع شيرى رنگى که هيدرکسيد منيزيم است و بعنوان ضد اسيد وملين بکار ميرود

milk punch : مشروبات مخلوط با شير وقند

milk shake : مخلوط شير وشربت وبستنى

milk snake : (ج.ش ).مار بى زهر خاکسترى

milk sugar : لاکتوز

milk vetch : (گ.ش ).گون ،گون کتيرا

milk walk : گشتى که شير فروش ميزند،گشت ،دور

milk weed : شير گياه ،گياه پادزهر

milk white : شيرى رنگ

milk jug : شيرخورى

milk maid : زن شيردوش

milk man : شيرفروش

milk pail : گاودوش ،ظرف شيردوشى

milk tooth : دندان شيرى

milker : دوش , دوشيدن , دوشنده

milkiness : حالت شيرى ،خاصيت شيرى ،نرمى ،سستى

milking : شيردوشي , شيرخوار

milkmaid : دختر شير دوش ،زن کارگر لبنيات ،شيرو فروش زن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسیدانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری