لغات مشابه
midnight sun : (در قطب ها )خورشيد بالاى افق در نيمه شب تابستان

midnoon : بعد از ظهر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: