لغات مشابه
milch : دوشا , شيرده , شير دوشيدن

milch cow : گاو شيرده ،کسيکه باسانى ميتوان پول از او در اورد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: