لغات مشابه
mild sheet steel : علوم مهندسى : فولاد ورق نرم

mild flavoured : ملايم

mild steel ingot block : علوم مهندسى : قالب شمش فولاد نرم

milden : ملايم کردن ،نرم کردن ،ملايم شدن

milderness : ملايمت

mildew : سفيدک زدن , پرمک , زنگ گياهي

mildewy : باد خورده ،کپرک زده ،کپک زده

mildly : نرم نرم

mildness : نرمي

mile : ميل

mile ohm : الکترونيک : مايل - اهم

mileage recorder : علوم مهندسى : کيلومتر شمار

milepost : کيلومتر شمار جاده

miles and miles : ميلها،فرسخهاى بى شمار

miles gloriosus : سرباز لاف زن ومغرور،چاخان

milestone : مرحله برجسته

milfoil : (گ.ش ).بومادران هزار برگ ،هزار برگ)water milfoil(

Milgard : ميلگارد

miliaria : عرق سوز

miliary : ارزني , عرق گزي , عرق گز

milieu therapy : روانشناسى : محيط درمانى

milimetre paper : معمارى : کاغذ ميليمترى

milisecond : کامپيوتر : ميلى ثانيه

militancy : نزاع طلبى ،جنگجويى

militant : جنگ طلب

militantly : جنگجويانه

militarily : از لحاظ نظامى

militarist : ارتش گراي

militarize : جنگ طلب کردن , نظامي کردن

military : نظام , ارتشي , ارتش , جنگي , نظامي , لشکري

military adviser : قانون ـ فقه : مستشار نظامى

military advisor : علوم نظامى : مستشار نظامى

military airport : فرودگاه نظامي

military assistance : علوم نظامى : کمک نظامى

military assistance advisory group (maag : علوم نظامى : هيئت مستشارى نظامى

military attache : وابسته نظامي

military campaign : لشکرکشي

military clock : علوم نظامى : ساعت يا وقت نظامى

military college : دانشکده افسري

military convention : قانون ـ فقه : اتحاد نظامى

military court : قانون ـ فقه : دادگاه نظامى

military crest : علوم نظامى : خط الراس نظامى

military equipment : تجهيزات نظامي

military exercise : تمرين جنگي

military expenditure : قانون ـ فقه : مخارج نظامى

military force : نظامي , نيروي نظامي

military forces : نيروهاي نظامي

military intelligence : علوم نظامى : اطلاعات نظامى

military intervention : علوم نظامى : مداخله نظامى

military occupation : علوم نظامى : اشغال نظامى يک منطقه

military organizer : رزم آرا

military planning process (jf) : علوم دريايى : مراحل طرح ريزى نظامى

military platform : علوم نظامى : سکوى نظامى

military police : (نظ ).دژبان

military police department : دژباني

military policeman : دژبان

military psychology : روانشناسى : روانشناسى نظامى

military resources : علوم نظامى : منابع نظامى

military school : مدرسه نظامي

military service : خدمت نظام , نظام سربازي

military spending : بازرگانى : مخارج نظامى

military strategy : تدبيرجنگي

military symbols : علوم نظامى : علايم قراردادى نظامى

military like : شبهنظامي

militate : جنگيدن ،نبرد کردن ،ستيزه کردن

militiaman : سرباز

milium : دانه( ارزنى)

milk : دوشانيدن , لبنچ , شير , دوشيدن , حلب , شيره گياهي

milk and water : بى مزه

milk fever : لرز شير

milk float : عرابه يا چرخ شير فروشى

milk leg : ورم پاى نوزاد همراه با درد بهنگام زايمان

milk livered : بزدل ،نامرد

milk of human kindness : مهربانى طبيعى بشر

milk of magnesia : مايع شيرى رنگى که هيدرکسيد منيزيم است و بعنوان ضد اسيد وملين بکار ميرود

milk punch : مشروبات مخلوط با شير وقند

milk shake : مخلوط شير وشربت وبستنى

milk snake : (ج.ش ).مار بى زهر خاکسترى

milk sugar : لاکتوز

milk vetch : (گ.ش ).گون ،گون کتيرا

milk walk : گشتى که شير فروش ميزند،گشت ،دور

milk weed : شير گياه ،گياه پادزهر

milk white : شيرى رنگ

milk jug : شيرخورى

milk maid : زن شيردوش

milk man : شيرفروش

milk pail : گاودوش ،ظرف شيردوشى

milk tooth : دندان شيرى

milker : دوش , دوشيدن , دوشنده

milkiness : حالت شيرى ،خاصيت شيرى ،نرمى ،سستى

milking : شيردوشي , شيرخوار

milkmaid : دختر شير دوش ،زن کارگر لبنيات ،شيرو فروش زن

milkman : شير فروش

milksop : نان تليت شده در شير،مرد زن صفت

milktooth : دندان شيري

milkwarm : شير گرم

milkweed : شير گياه

milkwort : حشيش الحلب

milky : شيري رنگ , شيردار , شيري

milky electrolyte : الکترونيک : الکتروليت شيرى

Milky way : راهشيري , راه شيري

milky way galaxy : نجوم : کهکشان راه شيرى

mill : کنگرهدار کردن , کنگره دار کردن , آسياب , آسياب شدن , آسياب کردن

mill circle : ورزش : چرخ اسياب ژيمناستيک

mill dam : بند اسياب

mill file : عمران : سوهان دستى

mill wheel : چرخ يا پره اسياب

mill wright : اسياب ساز

mill race : جوى اسياب ،ابراهه اسياب

millboard : مقواي کلفت

milldam : سر آسياب

milled : زنجيردار،کنگره دار

millenarian : معتقد به سلطنت هزار ساله مسيح

millenarianism : اعتقاد به سلطنت هزار ساله مسيح

millenary : هزاره

millenial : وابسته به دوره هزار ساله( سلطنت مسيح ) هزارسالى

millenium : دوره هزار ساله

millennial : جشن هزار ساله

millennium : هزارمين سال , هزاره

milleped(e) : هزار پا،جنس خر خاکى

millepede : ( )millipede(ج.ش ).هزار پا

millepore : (ج.ش ).مرجان سوراخ سوراخ ،(م.ل ).هزار سوراخ

miller : آسيابان , ميلر

miller thumb : يکجور ماهى قنات که کله بزرگى دارد

millesimal : هزارهاي

millet : (گ.ش ).ارزن ،گندميان)gramineae(

milliammeter : الکترونيک : ميلى امپرسنج

milliampere : ميليمتر

milliard : هزار ميليون

milliequvalent weight : شيمى : وزن هم ارز ميلى گرمى

millieu : محيط

millifarad : يک هزارم فاراد

milligram : يک هزارم گرم

milligramme : ميليگرم ،يک هزارم گرم

millikan oil drop experiment : شيمى : ازمايش قطره روغن ميليکان

milliliter : يک هزارم ليتر

millimeter : ميليمتر , ميلي متري

millimetre : ميليمتر،يک هزارم متر

millimicrosecond : کامپيوتر : ميلى ميکروثانيه

milliner : کلاه فروش ،زنى که کلاه زنانه ميدوزد

millinery : کلاهدوزى

milling : زنجيره سکه , آرد سازي

milling capacity : علوم مهندسى : ظرفيت فرزکارى

milling cutter : علوم مهندسى : ابزار فرزکارى

milling operation : علوم مهندسى : فرزکارى

milling shop : علوم مهندسى : کارگاه فرزکارى

milling, drilling and boring machine : علوم مهندسى : ماشين فرز و مته

million : ميليون

million instructions per second : کامپيوتر : ميليون دستورالعمل در ثانيه

millionaire : ميليونر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:



دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری