لغات مشابه
miner : معدن چي , کانکن

mineral : معدني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: