لغات مشابه
mineral deposit : معمارى : نهشت کانى

mineral jelly : وازلين

mineral kingdom : جهان جمادات ،مولود جمادى

mineral pigment : علوم مهندسى : رنگ معدنى

mineral pitch : قير معدني

mineral spring : عمران : چشمه معدنى

mineral water : آب معدني

mineralac : الکترونيک : مينرالاک

mineralization : تبديل به حالت معدنى يا،سنگ معدن

mineralize : معدني کردن

mineralogical : مربوط به معدن شناسى

mineralogically : از لحاظ کان شناسى

mineralogist : کان شناس , معدن شناس

mineralogy : کان شناسي , معدن شناسي

minerals : ورزش : کانيها

minerva : (روم قديم )الهه ،صنايع يدى ،خداى پزشکى

mines : معادن

minestrone : سوپ غليظ سبزى ولوبيا وماکارونى

minesweeper : (نظ ).کشتى مين جمع کن

minever : )miniver(خز سفيد،قاقم

Ming : مينگ

mingle : در آميختن

mingy : پست ،جوکى ،خسيس

miniate : با شنگرف رنگ کردن ،تذهيب کردن ،زرنما کردن

miniature : نقاشى باتذهيب ،مينياتور،کوچک ،کوتاه

Miniature : مینیاتور ، ریز

Miniature : مینیاتور ، ریز

miniature lamp : الکترونيک : لامپ مينياتورى

miniature system : روانشناسى : خرده نظام

miniaturist : مينياتور ساز

miniaturize : کوچک کردن ،بصورت مينياتور در اوردن

miniaturized : کوچک شده

minicab : اتومبيل کوچک مخصوص تاکسى

minicam : )minicamera(دوربين خيلى کوچک

minicamera : )minicam(دوربين خيلى کوچک

minify : کوچک کردن ،خرد ساختن

minikin : خرد،ريز،ظريف ،کوچولو،نازدار،عزيز

minim : وابسته به حداقل , کوچکترين ذره

minimal audible sound : روانشناسى : کمترين صوت شنودپذير

minimal brain damage : روانشناسى : کمترين اسيب مغزى موثر

minimal changes method : روانشناسى : روش کمترين تغييرات

minimal cue : روانشناسى : نشانه کمينه

minimal function : تابع کمين

minimal tree : کامپيوتر : درختى که گره هاى ترمينالى ان مرتب شده تا باعث عملکرد بهينه ان درخت شوند

minimalist : کسيکه خرسنداست ،باينکه تقاضاهايش براورده شود

minimalization : کمينه سازى

minimim wage law : بازرگانى : قانون حداقل دستمزد که براساس ان حداقل دستمزد نبايستى از ميزانى که توسط دولت تعيين ميشود کمتر باشد

minimization : کمينه سازي , کوچک شماري

minimize : کمينه ساختن ،کمينه کردن ،به حداقل رساندن ،کوچک شمردن ،دست کم گرفتن

minimizer : کوچک شمار

minimum : حد اقل

Minimum : حداقل

Minimum : حداقل

minimum clearance : علوم نظامى : حداقل حاشيه امنيت بالاى مانع

minimum down payment : بازرگانى : حداقل ميزان پيش پرداخت

minimum flow : معمارى : اب کاستى

minimum size : علوم مهندسى : اندازه حداقل

minimum standard of living : بازرگانى : حداقل سطح زندگى

minimum subsistence level : بازرگانى : سطح حداقل معيشت

minimum wage : بازرگانى : حداقل دستمزد

minimum energy orbit : علوم هوايى : مدار انرژى مى نيمم

minimus : خردسالترين ،از چندتن که يک نام دارند

mininformation : اطلاع يا خبر نادرست

mining : معدن کاري , مين گذاري , استخراج معدن

minion : شخص يا جانور سوگلى ،نوکريا وابسته چاپلوس ،معشوق

miniperipheral : کامپيوتر : دستگاه جانبى کوچک

minisetering angel : (فرشته ) پرستار

minish : کم کردن ،کم شدن

minisity of roads and highways : وزارت راه وشاهراه ،وزارت طرق وشوارع

miniski : ورزش : نوعى اسکى کوتاه

minister : وزير

Minister of Commerce : وزير بازرگاني , وزيربازرگاني

minister of court : وزير دربار

Minister of Defense : وزير دفاع , وزيردفاع

minister of economy : وزير دارائي

minister plenipotentiary : وزير مختار

minister to : رفع و رجوع کردن

minister without portfolio : قانون ـ فقه : وزير مشاور

ministerial : اداري , وزارتي

ministerialist : هواه خواه وزارت وقت

ministers : وزرا

ministrant : خدمت کننده ،خادم

ministration : اداره

ministry : وزارت خانه , وزارتخانه , وزارت

ministry education : وزارت فرهنگ

ministry of f. : وزارت دارايى

Ministry of Finance : وزارت دارايي

Ministry of Foreign Affairs : وزارت خارجه

ministry of industry : وزارت پيشه و هنر

ministry of information : قانون ـ فقه : وزارت اطلاعات

Ministry of Interior : وزارت داخله , وزارت کشور

Ministry of Justice : وزارت دادگستري

Ministry of Labor : وزارت کار

ministry of national economy : قانون ـ فقه : وزارت اقتصاد ملى

minium : اکسيد قرمز , شنجرف قرمز

miniver : )minever(خز سفيد،قاقم

mink : (ج.ش ).مينک ،سمور يا راسو

minnesinger : شاعر غزل سراى المانى در سده هاى12 تا14 ميلادى

minnesota clerical aptitude test : روانشناسى : ازمون استعداد امور دفترى مينه سوتا

minnesota paper form board : روانشناسى : ازمون جااندازى کاغذى مينه سوتا

minnesota rate of manipulation test : روانشناسى : ازمون سرعت دستکارى مينه سوتا

minnesota spacial relations test : روانشناسى : ازمون روابط فضايى مينه سوتا

minnow : (ج.ش ).ماهى گول ،کپور،ماهى قنات

minoan : مربوط به تمدن باستان عصر مفرغ جزيره کرت

minor : کهاد , فرعي , اصغر

minor (or petty) offence : لغزش ،خلاف

minor ablutions as prescribed by shariah : قانون ـ فقه : وضو

minor arts : معمارى : هنرهاى فرعى

minor axis : معمارى : قطر اقصر

minor change : خرد تغيير

minor cycle : چرخه خرد

minor exchange : ورزش : تفاوت کوچک

minor occultation : قانون ـ فقه : غيبت صغرى

minor of matrix : روانشناسى : کهاد ماتريس

minor offences : صغائر

minor order : صفوف روحانى پايين درجه

minor party : حزب اقليت

minor penalty : ورزش : خطاى کوچک و 2 دقيقه اخراج

minor pieces : ورزش : سوارهاى سبک شطرنج

minor planets : سيارات سغار

minor port : علوم نظامى : بندر کوچک

minor premise : روانشناسى : مقدمه صغرى

minor premiss : صغرى

minor repair : لکه گيري

minor repairs : دستکاري

minor sort key : کامپيوتر : يک فيلد داده که منبع دومى از تمايزات را که به وسيله انها رکوردها مرتب مى شوند فراهم مى کند

minor suit : خال خشتى ،يا خال گشنيزى

minor term : صغراى قياس منطقى

minor vote : قانون ـ فقه : راى اقليت

minor works : خرده گاري

minorca : جزيره مينورکا در مديترانه ،(ج.ش ).مرغ خانگى سواحل مديترانه

minority : اقليت , صغارت

minority group : روانشناسى : گروه اقليت

minority party : حزب اقليت

minors : صغار

minotaur : (افسانه يونان )جانورى که نيمى از بدنش گاو ونيم ديگرش انسان بودن

minster : کليساى بزرگ

minstrel : نوازندهسيار , رامشگر

minstrelsy : رامش گري

mint : نعناع

mint a mint condition : تازه تازه ،نونو

mint julep : شربت جلاب ،شربت محرک يا مقوى

mint master : رئيس ضرابخانه

mintage : (حق)،ضرب سکه ،حق ضرب مسکوکات ،سکه ،اختراع

minted money : بازرگانى : پول فلزى

minterm : کمين لفظ

minting : ضرب

mintster of public works : وزير فوائدعامه ،وزير کارهاى عمومى

Minu : مينو

minuend : مفروق منه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1