لغات مشابه
miriness : حالت باطلاقى ،گل الودى

mirro : ورزش : هل دادن

mirror : آبگينه , بازتاب کردن , مرعات , مرآت , آينه

mirror decoration : آينه کاري

mirror drawing : روانشناسى : نقاشى از ايينه

mirror frame : معمارى : جعبه اينه

mirror galvanometer : الکترونيک : گالوانومتر ائينه دار

mirror glass : معمارى : شيشه اينه

mirror instrument : علوم مهندسى : دستگاه اينه دار

mirror plane of symmetry : شيمى : صفحه تقارن اينه اى

mirror reading : روانشناسى : وارونه خوانى

mirror symmerty : شيمى : تقارن ايينه اى

mirror tracing : روانشناسى : ترسيم از ايينه

mirror writing : روانشناسى : وارونه نويسى

mirror writing shadow reading : کامپيوتر : کامپيوتر ميزبان با دو ديسک فيزيکى براى بالا بردن سرعت دسترسى

mirroring : کامپيوتر : معکوس نمودن

mirrors : مرايا

mirth : خوشى ،خوشحالى ،نشاط،شادى ،عيش ،شنگى

mirthful : نشاطآور , با نشاط

mirthfully : با خوشى ،خوشحالانه

mirthfulness : شادى ونشاط

mirthless : بى خوشى ،بى دماغ

miry : لجنى ،الوده

misadjusted : بدتنظيم شده

misadvise : مشورت بد،دادن به

misalign : علوم مهندسى : تغيير يافتن

misalliance : وصلت ناجور،اتحاد وائتلاف نامناسب

misallocation of resources : بازرگانى : تخصيص نادرست منابع

misanthrope : مردم گريز،انسان گريز

misanthropic : مربوط به انسان گريزى

misanthropic(al) : بيزار از انسان ،متنفر از بشر،مردم گريز،ناشى از تنفرنسبت به بشر

misanthropist : کسيکه از جامعه و از انسان بيزار است

misanthropy : روانشناسى : انسان بيزارى

misapplication : اسناد غلط , سوء استعمال

misapply : بيموقع بکار بردن

misapprehend : نادرست فهميدن

misapprehension : عدم درک

misappropriation of public property : قانون ـ فقه : تصرف غير قانونى در اموال عمومى

misapropriation : غصب

misbecome : نازيبابودن ،نيامدن به(مثل لباس)،زيبنده نبودن ،ناجوربودن براى ،نامناسب بودن براى

misbecoming : نازيبا،نامناسب

misbegot : )misbegotten(ناحق ،اولاد نامشروع( حرامزاده)

misbehaciour : بد رفتارى ،بد حرکتى ،بى ادبى

misbehave : بي ادبي کردن

misbehaving : بدرفتار

misbehavior : بدسلوکي , بدرفتاري , سوء رفتار

misbehaviour : سوء رفتار

misbelief : نا ايماني

misbelieve : نا ايمان شدن ،اعتقاد خطا پيدا کردن ،بى اعتقاد شدن

misbeliever : بي اعتقاد , ناايمان

misbeseem : نازيبا بودن ،نيامدن به ،نبودن براى ،زيبنده نبودن

misbrand : مارک يا علامت دروغى گذاردن ،بطريق غلط داغ کردن

miscalcualte : بد شمردن

miscall : غلط ناميدن

miscarriage : عدمتوفيق

miscarriage of justice : قانون ـ فقه : اشتباه قضايى

miscarry : بجايى نرسيدن ،نتيجه ندادن ،عقيم ماندن ،صدمه ديدن ،اشتباه کردن ،بچه انداختن(در اثر کسالت وبطور غير عمدى)

miscast : بناحق انداختن

miscellanea : جنگ ادبى

miscellanecousness : گوتاگونى ،تنوع

miscellaneous : متفرقه

miscellaneous provisions : قانون ـ فقه : مواد متفرقه

miscellaneous time : کامپيوتر : زمان متفرقه

miscellaneous works : عمران : کارهاى مختلف

miscellaneously : بطور گوناگون ،بطور متنوع

miscellaneousness : گوناگونى ،تنوع

miscellanist : نويسنده مطالب مختلف

miscellany : متنوعات

mischance : رويداد بد

mischevously : از روى شيطنت ،از روى بدجنسى يا موذى گرى

mischief : موذيگري , شيطاني , شيطنت , شرارت

mischief is brewing : شيطنتى در پس پرده است

mischief maker : (ادم ) دو بهم زن

mischief making : دوبهم زن ،منافق

mischief maker : دوبهمزن

mischief making : دوبهمزني

mischiefs : مفاسد

mischievous : شرير , مفسد

mischievously : مفسدانه

mischievousness : شيطنت ،اذيت

mischoice : انتخاب غلط

mischoose : بد انتخاب کردن

miscible : قابل اختلاط

miscolour : مشتبه کردن ،بد نمايش دادن

misconceive : درست نفهميدن

misconception : تصور غلط

misconduct : سوء رفتار , بدرفتاري

misconduct penalty : ورزش : جريمه ¹ 1دقيقه اخراج

misconstruction : تعبير نادرست ،تفسير نادرست ،تعبير غلط

misconstrue : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،در فهميدن مقصود ( کسى ) اشتباه کردن

misconsture : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،دير فهميدن

miscount : بد تعبير کردن , بد حساب کردن

miscreant : بى وجدان ،(ادم )پست ،(ادم )خدا نشناس ،(شخص )بى دين ،رافضى ،بدعت گذار،خبيث

miscreate : بد ساختن

miscreated : بدخلقت ،بدترکيب

miscreation : خلقت ناقص

misdate : تاريخ غلط گذاشتن( در)

misdeal : برگ عوضي

misdeed : جرم , سوء عمل , بدکرداري

misdeem : بدقضاوت کردن ،سوء ظن داشتن ،شک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی goiter , معنی goiterogenic , معنی goitre , معنی goitrogenic , معنی goitrous , معنی Golara , معنی Golbahar , معنی Golbuddin Hekmatyar , معنی gold , معنی gold 18 carats f. , معنی gold amalgam , معنی gold and silver , معنی gold and silver plant , معنی gold bag , معنی gold bar , معنی gold bullion , معنی gold cloth , معنی gold crisis , معنی gold currency system , معنی gold digger , معنی gold embroider , معنی gold embroidery , معنی gold exchange standard , معنی gold export point , معنی gold foil , معنی gold inlaid , معنی gold leaf , معنی gold leaf electroscope , معنی gold market , معنی gold medal , معنی gold mining , معنی gold oak leaf (jf) , معنی gold or silver , معنی gold ornament , معنی gold parity , معنی gold parting , معنی gold plate , معنی gold plated , معنی gold pool , معنی gold refinery , معنی gold reserve , معنی gold solder , معنی gold thread , معنی gold tisane , معنی gold washer , معنی gold washing , معنی gold worshiper , معنی gold worshiping , معنی gold beater , معنی gold beating , معنی gold coated , معنی gold colored , معنی gold dust , معنی gold fever , معنی gold field , معنی gold filled , معنی gold fish , معنی gold inlaid , معنی gold leaf , معنی gold washer , معنی gold worked steel , معنی goldbeater , معنی goldbrick , معنی goldcup , معنی golden , معنی golden a , معنی golden eagle , معنی Golden Gate , معنی Golden Gate Bridge , معنی golden horde , معنی golden key , معنی golden mean , معنی golden rain , معنی golden retriever , معنی golden rim , معنی golden rule , معنی golden section , معنی golden wedding , معنی golden leaf , معنی goldeneye , معنی goldfinch , معنی goldfish , معنی goldie , معنی goldie lock , معنی goldilocks , معنی goldplate , معنی goldsmith , معنی goldsmith beetle , معنی goldsmithing ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز