معنی mirror decoration

mirror decoration
آينه کاري
کلمات مشابه

mirror drawing : روانشناسى : نقاشى از ايينه

mirror frame : معمارى : جعبه اينه

mirror galvanometer : الکترونيک : گالوانومتر ائينه دار

mirror glass : معمارى : شيشه اينه

mirror instrument : علوم مهندسى : دستگاه اينه دار

mirror plane of symmetry : شيمى : صفحه تقارن اينه اى

mirror reading : روانشناسى : وارونه خوانى

mirror symmerty : شيمى : تقارن ايينه اى

mirror tracing : روانشناسى : ترسيم از ايينه

mirror writing : روانشناسى : وارونه نويسى

mirror writing shadow reading : کامپيوتر : کامپيوتر ميزبان با دو ديسک فيزيکى براى بالا بردن سرعت دسترسى

mirroring : کامپيوتر : معکوس نمودن

mirrors : مرايا

mirth : خوشى ،خوشحالى ،نشاط،شادى ،عيش ،شنگى

mirthful : نشاطآور , با نشاط

mirthfully : با خوشى ،خوشحالانه

mirthfulness : شادى ونشاط

mirthless : بى خوشى ،بى دماغ

miry : لجنى ،الوده

misadjusted : بدتنظيم شده

misadvise : مشورت بد،دادن به

misalign : علوم مهندسى : تغيير يافتن

misalliance : وصلت ناجور،اتحاد وائتلاف نامناسب

misallocation of resources : بازرگانى : تخصيص نادرست منابع

misanthrope : مردم گريز،انسان گريز

misanthropic : مربوط به انسان گريزى

misanthropic(al) : بيزار از انسان ،متنفر از بشر،مردم گريز،ناشى از تنفرنسبت به بشر

misanthropist : کسيکه از جامعه و از انسان بيزار است

misanthropy : روانشناسى : انسان بيزارى

misapplication : اسناد غلط , سوء استعمال

misapply : بيموقع بکار بردن

misapprehend : نادرست فهميدن

misapprehension : عدم درک

misappropriation of public property : قانون ـ فقه : تصرف غير قانونى در اموال عمومى

misapropriation : غصب

misbecome : نازيبابودن ،نيامدن به(مثل لباس)،زيبنده نبودن ،ناجوربودن براى ،نامناسب بودن براى

misbecoming : نازيبا،نامناسب

misbegot : )misbegotten(ناحق ،اولاد نامشروع( حرامزاده)

misbehaciour : بد رفتارى ،بد حرکتى ،بى ادبى

misbehave : بي ادبي کردن

misbehaving : بدرفتار

misbehavior : بدسلوکي , بدرفتاري , سوء رفتار

misbehaviour : سوء رفتار

misbelief : نا ايماني

misbelieve : نا ايمان شدن ،اعتقاد خطا پيدا کردن ،بى اعتقاد شدن

misbeliever : بي اعتقاد , ناايمان

misbeseem : نازيبا بودن ،نيامدن به ،نبودن براى ،زيبنده نبودن

misbrand : مارک يا علامت دروغى گذاردن ،بطريق غلط داغ کردن

miscalcualte : بد شمردن

miscall : غلط ناميدن

miscarriage : عدمتوفيق

miscarriage of justice : قانون ـ فقه : اشتباه قضايى

miscarry : بجايى نرسيدن ،نتيجه ندادن ،عقيم ماندن ،صدمه ديدن ،اشتباه کردن ،بچه انداختن(در اثر کسالت وبطور غير عمدى)

miscast : بناحق انداختن

miscellanea : جنگ ادبى

miscellanecousness : گوتاگونى ،تنوع

miscellaneous : متفرقه

miscellaneous provisions : قانون ـ فقه : مواد متفرقه

miscellaneous time : کامپيوتر : زمان متفرقه

miscellaneous works : عمران : کارهاى مختلف

miscellaneously : بطور گوناگون ،بطور متنوع

miscellaneousness : گوناگونى ،تنوع

miscellanist : نويسنده مطالب مختلف

miscellany : متنوعات

mischance : رويداد بد

mischevously : از روى شيطنت ،از روى بدجنسى يا موذى گرى

mischief : موذيگري , شيطاني , شيطنت , شرارت

mischief is brewing : شيطنتى در پس پرده است

mischief maker : (ادم ) دو بهم زن

mischief making : دوبهم زن ،منافق

mischief maker : دوبهمزن

mischief making : دوبهمزني

mischiefs : مفاسد

mischievous : شرير , مفسد

mischievously : مفسدانه

mischievousness : شيطنت ،اذيت

mischoice : انتخاب غلط

mischoose : بد انتخاب کردن

miscible : قابل اختلاط

miscolour : مشتبه کردن ،بد نمايش دادن

misconceive : درست نفهميدن

misconception : تصور غلط

misconduct : سوء رفتار , بدرفتاري

misconduct penalty : ورزش : جريمه ¹ 1دقيقه اخراج

misconstruction : تعبير نادرست ،تفسير نادرست ،تعبير غلط

misconstrue : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،در فهميدن مقصود ( کسى ) اشتباه کردن

misconsture : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،دير فهميدن

miscount : بد تعبير کردن , بد حساب کردن

miscreant : بى وجدان ،(ادم )پست ،(ادم )خدا نشناس ،(شخص )بى دين ،رافضى ،بدعت گذار،خبيث

miscreate : بد ساختن

miscreated : بدخلقت ،بدترکيب

miscreation : خلقت ناقص

misdate : تاريخ غلط گذاشتن( در)

misdeal : برگ عوضي

misdeed : جرم , سوء عمل , بدکرداري

misdeem : بدقضاوت کردن ،سوء ظن داشتن ،شک

misdemeanor : بزه

misdemeanour : جنحه

misdirect : راهنمايى غلط کردن ،گمراه کردن

misdirection : عنوان غلط

معنی mirror decoration به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی