لغات مشابه
mirror writing : روانشناسى : وارونه نويسى

mirror writing shadow reading : کامپيوتر : کامپيوتر ميزبان با دو ديسک فيزيکى براى بالا بردن سرعت دسترسى

mirroring : کامپيوتر : معکوس نمودن

mirrors : مرايا

mirth : خوشى ،خوشحالى ،نشاط،شادى ،عيش ،شنگى

mirthful : نشاطآور , با نشاط

mirthfully : با خوشى ،خوشحالانه

mirthfulness : شادى ونشاط

mirthless : بى خوشى ،بى دماغ

miry : لجنى ،الوده

misadjusted : بدتنظيم شده

misadvise : مشورت بد،دادن به

misalign : علوم مهندسى : تغيير يافتن

misalliance : وصلت ناجور،اتحاد وائتلاف نامناسب

misallocation of resources : بازرگانى : تخصيص نادرست منابع

misanthrope : مردم گريز،انسان گريز

misanthropic : مربوط به انسان گريزى

misanthropic(al) : بيزار از انسان ،متنفر از بشر،مردم گريز،ناشى از تنفرنسبت به بشر

misanthropist : کسيکه از جامعه و از انسان بيزار است

misanthropy : روانشناسى : انسان بيزارى

misapplication : اسناد غلط , سوء استعمال

misapply : بيموقع بکار بردن

misapprehend : نادرست فهميدن

misapprehension : عدم درک

misappropriation of public property : قانون ـ فقه : تصرف غير قانونى در اموال عمومى

misapropriation : غصب

misbecome : نازيبابودن ،نيامدن به(مثل لباس)،زيبنده نبودن ،ناجوربودن براى ،نامناسب بودن براى

misbecoming : نازيبا،نامناسب

misbegot : )misbegotten(ناحق ،اولاد نامشروع( حرامزاده)

misbehaciour : بد رفتارى ،بد حرکتى ،بى ادبى

misbehave : بي ادبي کردن

misbehaving : بدرفتار

misbehavior : بدسلوکي , بدرفتاري , سوء رفتار

misbehaviour : سوء رفتار

misbelief : نا ايماني

misbelieve : نا ايمان شدن ،اعتقاد خطا پيدا کردن ،بى اعتقاد شدن

misbeliever : بي اعتقاد , ناايمان

misbeseem : نازيبا بودن ،نيامدن به ،نبودن براى ،زيبنده نبودن

misbrand : مارک يا علامت دروغى گذاردن ،بطريق غلط داغ کردن

miscalcualte : بد شمردن

miscall : غلط ناميدن

miscarriage : عدمتوفيق

miscarriage of justice : قانون ـ فقه : اشتباه قضايى

miscarry : بجايى نرسيدن ،نتيجه ندادن ،عقيم ماندن ،صدمه ديدن ،اشتباه کردن ،بچه انداختن(در اثر کسالت وبطور غير عمدى)

miscast : بناحق انداختن

miscellanea : جنگ ادبى

miscellanecousness : گوتاگونى ،تنوع

miscellaneous : متفرقه

miscellaneous provisions : قانون ـ فقه : مواد متفرقه

miscellaneous time : کامپيوتر : زمان متفرقه

miscellaneous works : عمران : کارهاى مختلف

miscellaneously : بطور گوناگون ،بطور متنوع

miscellaneousness : گوناگونى ،تنوع

miscellanist : نويسنده مطالب مختلف

miscellany : متنوعات

mischance : رويداد بد

mischevously : از روى شيطنت ،از روى بدجنسى يا موذى گرى

mischief : موذيگري , شيطاني , شيطنت , شرارت

mischief is brewing : شيطنتى در پس پرده است

mischief maker : (ادم ) دو بهم زن

mischief making : دوبهم زن ،منافق

mischief maker : دوبهمزن

mischief making : دوبهمزني

mischiefs : مفاسد

mischievous : شرير , مفسد

mischievously : مفسدانه

mischievousness : شيطنت ،اذيت

mischoice : انتخاب غلط

mischoose : بد انتخاب کردن

miscible : قابل اختلاط

miscolour : مشتبه کردن ،بد نمايش دادن

misconceive : درست نفهميدن

misconception : تصور غلط

misconduct : سوء رفتار , بدرفتاري

misconduct penalty : ورزش : جريمه ¹ 1دقيقه اخراج

misconstruction : تعبير نادرست ،تفسير نادرست ،تعبير غلط

misconstrue : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،در فهميدن مقصود ( کسى ) اشتباه کردن

misconsture : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،دير فهميدن

miscount : بد تعبير کردن , بد حساب کردن

miscreant : بى وجدان ،(ادم )پست ،(ادم )خدا نشناس ،(شخص )بى دين ،رافضى ،بدعت گذار،خبيث

miscreate : بد ساختن

miscreated : بدخلقت ،بدترکيب

miscreation : خلقت ناقص

misdate : تاريخ غلط گذاشتن( در)

misdeal : برگ عوضي

misdeed : جرم , سوء عمل , بدکرداري

misdeem : بدقضاوت کردن ،سوء ظن داشتن ،شک

misdemeanor : بزه

misdemeanour : جنحه

misdirect : راهنمايى غلط کردن ،گمراه کردن

misdirection : عنوان غلط

misdo : ناصحيح انجام دادن

misdoing : بد کردارى ،خلاف ،بزه ،جرم

misdoubt : بدگمان شدن ،سوظن ،موردظن ،مظنون

miseenscene : محيط کلي

misemploy : بد بکار بردن ،بد گذارندن

miser : لئيم , ممسک

miserable : بدروزگار , تيره روز , تيره بخت , منکوب

miserably : با بدبختى ،به بيچارگى ،به نکبت ،بسياربد

misericord : يکجورقمه نوک تيزکه ضربه مرگ را باان ميزدندکه زخمى زودتراسوده شودئهسث

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی labia majora , معنی labia minora , معنی labial , معنی labialism , معنی labialization , معنی labialize , معنی labiate , معنی labile , معنی labile affect , معنی labile complex , معنی labile hydrogen , معنی labiophobia , معنی labiovelar , معنی labium , معنی lable paper , معنی lable record , معنی labled , معنی labor , معنی labor augmenting , معنی labor augmenting tednological progress , معنی labor camp , معنی labor capital ratio , معنی labor contract , معنی labor cost , معنی labor economics , معنی labor income , معنی labor intensive goods , معنی labor intensive production , معنی labor laws , معنی labor market , معنی labor mobility , معنی labor organization , معنی labor pain , معنی labor participation rate , معنی labor party , معنی labor power , معنی labor rich country , معنی labor shortage , معنی labor slowdown , معنی labor strike , معنی labor turnover , معنی labor union , معنی labor using , معنی labor saving devices , معنی laboratorian , معنی laboratory , معنی laborer , معنی laboring , معنی laboring class , معنی laborious , معنی laboriously , معنی laboriousness , معنی laborsaving , معنی labour act , معنی labour office , معنی labour party , معنی labour policy , معنی labour saving , معنی labour union , معنی laboured , معنی labourfalse , معنی labourhardl , معنی labouring , معنی labours , معنی laboursome , معنی labourvi , معنی labourvt , معنی labrador current , معنی labral , معنی labret , معنی labrose , معنی labrum , معنی laburnum , معنی labyrinth , معنی labyrinth packing , معنی labyrinth seal , معنی labyrinthian , معنی labyrinthic , معنی labyrinthine , معنی labyrinthine speech , معنی labyrinthodon , معنی lac , معنی laccolith , معنی lace , معنی laced , معنی laced column , معنی lacedmutton , معنی laceman , معنی lacer ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز