لغات مشابه
mirror writing shadow reading : کامپيوتر : کامپيوتر ميزبان با دو ديسک فيزيکى براى بالا بردن سرعت دسترسى

mirroring : کامپيوتر : معکوس نمودن

mirrors : مرايا

mirth : خوشى ،خوشحالى ،نشاط،شادى ،عيش ،شنگى

mirthful : نشاطآور , با نشاط

mirthfully : با خوشى ،خوشحالانه

mirthfulness : شادى ونشاط

mirthless : بى خوشى ،بى دماغ

miry : لجنى ،الوده

misadjusted : بدتنظيم شده

misadvise : مشورت بد،دادن به

misalign : علوم مهندسى : تغيير يافتن

misalliance : وصلت ناجور،اتحاد وائتلاف نامناسب

misallocation of resources : بازرگانى : تخصيص نادرست منابع

misanthrope : مردم گريز،انسان گريز

misanthropic : مربوط به انسان گريزى

misanthropic(al) : بيزار از انسان ،متنفر از بشر،مردم گريز،ناشى از تنفرنسبت به بشر

misanthropist : کسيکه از جامعه و از انسان بيزار است

misanthropy : روانشناسى : انسان بيزارى

misapplication : اسناد غلط , سوء استعمال

misapply : بيموقع بکار بردن

misapprehend : نادرست فهميدن

misapprehension : عدم درک

misappropriation of public property : قانون ـ فقه : تصرف غير قانونى در اموال عمومى

misapropriation : غصب

misbecome : نازيبابودن ،نيامدن به(مثل لباس)،زيبنده نبودن ،ناجوربودن براى ،نامناسب بودن براى

misbecoming : نازيبا،نامناسب

misbegot : )misbegotten(ناحق ،اولاد نامشروع( حرامزاده)

misbehaciour : بد رفتارى ،بد حرکتى ،بى ادبى

misbehave : بي ادبي کردن

misbehaving : بدرفتار

misbehavior : بدسلوکي , بدرفتاري , سوء رفتار

misbehaviour : سوء رفتار

misbelief : نا ايماني

misbelieve : نا ايمان شدن ،اعتقاد خطا پيدا کردن ،بى اعتقاد شدن

misbeliever : بي اعتقاد , ناايمان

misbeseem : نازيبا بودن ،نيامدن به ،نبودن براى ،زيبنده نبودن

misbrand : مارک يا علامت دروغى گذاردن ،بطريق غلط داغ کردن

miscalcualte : بد شمردن

miscall : غلط ناميدن

miscarriage : عدمتوفيق

miscarriage of justice : قانون ـ فقه : اشتباه قضايى

miscarry : بجايى نرسيدن ،نتيجه ندادن ،عقيم ماندن ،صدمه ديدن ،اشتباه کردن ،بچه انداختن(در اثر کسالت وبطور غير عمدى)

miscast : بناحق انداختن

miscellanea : جنگ ادبى

miscellanecousness : گوتاگونى ،تنوع

miscellaneous : متفرقه

miscellaneous provisions : قانون ـ فقه : مواد متفرقه

miscellaneous time : کامپيوتر : زمان متفرقه

miscellaneous works : عمران : کارهاى مختلف

miscellaneously : بطور گوناگون ،بطور متنوع

miscellaneousness : گوناگونى ،تنوع

miscellanist : نويسنده مطالب مختلف

miscellany : متنوعات

mischance : رويداد بد

mischevously : از روى شيطنت ،از روى بدجنسى يا موذى گرى

mischief : موذيگري , شيطاني , شيطنت , شرارت

mischief is brewing : شيطنتى در پس پرده است

mischief maker : (ادم ) دو بهم زن

mischief making : دوبهم زن ،منافق

mischief maker : دوبهمزن

mischief making : دوبهمزني

mischiefs : مفاسد

mischievous : شرير , مفسد

mischievously : مفسدانه

mischievousness : شيطنت ،اذيت

mischoice : انتخاب غلط

mischoose : بد انتخاب کردن

miscible : قابل اختلاط

miscolour : مشتبه کردن ،بد نمايش دادن

misconceive : درست نفهميدن

misconception : تصور غلط

misconduct : سوء رفتار , بدرفتاري

misconduct penalty : ورزش : جريمه ¹ 1دقيقه اخراج

misconstruction : تعبير نادرست ،تفسير نادرست ،تعبير غلط

misconstrue : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،در فهميدن مقصود ( کسى ) اشتباه کردن

misconsture : بد تعبير کردن ،بد تفسير کردن ،دير فهميدن

miscount : بد تعبير کردن , بد حساب کردن

miscreant : بى وجدان ،(ادم )پست ،(ادم )خدا نشناس ،(شخص )بى دين ،رافضى ،بدعت گذار،خبيث

miscreate : بد ساختن

miscreated : بدخلقت ،بدترکيب

miscreation : خلقت ناقص

misdate : تاريخ غلط گذاشتن( در)

misdeal : برگ عوضي

misdeed : جرم , سوء عمل , بدکرداري

misdeem : بدقضاوت کردن ،سوء ظن داشتن ،شک

misdemeanor : بزه

misdemeanour : جنحه

misdirect : راهنمايى غلط کردن ،گمراه کردن

misdirection : عنوان غلط

misdo : ناصحيح انجام دادن

misdoing : بد کردارى ،خلاف ،بزه ،جرم

misdoubt : بدگمان شدن ،سوظن ،موردظن ،مظنون

miseenscene : محيط کلي

misemploy : بد بکار بردن ،بد گذارندن

miser : لئيم , ممسک

miserable : بدروزگار , تيره روز , تيره بخت , منکوب

miserably : با بدبختى ،به بيچارگى ،به نکبت ،بسياربد

misericord : يکجورقمه نوک تيزکه ضربه مرگ را باان ميزدندکه زخمى زودتراسوده شودئهسث

miserliness : خست ،لئامت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی contract in set form , معنی contract of reward , معنی contract of sales , معنی contract quantity , معنی contract record , معنی contract scheduling , معنی contract specification , معنی contract technical instructor , معنی contract termination , معنی contract with , معنی contract work , معنی contractal liability , معنی contracted , معنی contractibility , معنی contractible , معنی contractile , معنی contractile force , معنی contractility , معنی contracting , معنی contracting carrier , معنی contracting industry , معنی contracting party , معنی contraction , معنی contraction crack , معنی contraction hypothesis , معنی contraction ratio , معنی contractionary fiscal policy , معنی contractionary monetary policy , معنی contractive , معنی contractivity , معنی contractlie force , معنی contractor , معنی contractor inspection system , معنی contractor plant , معنی contractor quality control , معنی contractors plant , معنی contractors pump , معنی contractors tool , معنی contracts , معنی contracts and orders outstanding , معنی contractual , معنی contractual interest , معنی contractual liability , معنی contractual relationship , معنی contractual will , معنی contracture , معنی contradict , معنی contradict oneself , معنی contradictable , معنی contradicting , معنی contradiction , معنی contradiction in terms , معنی contradictious , معنی contradictive , معنی contradictor , معنی contradictorily , معنی contradictoriness , معنی contradictory , معنی contradictory judgements , معنی contradictory remark (or judgment) , معنی contradistinction , معنی contradistinctive , معنی contradistinguish , معنی contralateral , معنی contralateral neglect , معنی contralto , معنی contramination , معنی contrany to my expectation , معنی contraposition , معنی contraption , معنی contrapuntal , معنی contrapuntist , معنی contrariant , معنی contrariety , معنی contrarily , معنی contrariness , معنی contrarious , معنی contrariwise , معنی contrary , معنی contrary to , معنی contrary to nature , معنی contrary to the law , معنی contrast , معنی contrast control , معنی contrast enhancement , معنی contrast x ray , معنی contrasuggestibility , معنی contratual rent , معنی contravallation ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز